xylidineC8H11N

CAS-nr.:
1300-73-8
UN-nr.:
1711
EG-nr.:
215-091-4
GEVI-nummer:
60
Kemler bord:
 • 60
 • 1711
Gevarenpictogram (CLP)
GHS06
GHS08
GHS09
 • H: 301 + 311 + 331
  Toxic if swallowed.
  Toxic in contact with skin.
  Toxic if inhaled.
 • H: 373
  Kan schade aan organen (of alle betrokken organen vermelden indien bekend) veroorzaken bij
  langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is
  dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is).
 • H: 411
  Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • Smeltpunt:
  -15 °C - 51 °C
 • Kookpunt:
  214 °C - 225 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,98 g/cm3
 • Vlampunt:
  90 °C - 98 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,18 (25°C) hPa
 • Onderste explosiegrens:
  1 Vol.-%
Also known as:
 • aminodimethylbenzeen
 • dimethylaniline
 • dimethylbenzeenamine

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor xylidine C8H11N

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat