1,3-dichloorpropeenC3H4Cl2

CAS-nr.:
542-75-6
UN-nr.:
2047
EG-nr.:
208-826-5
GEVI-nummer:
30
Kemler bord:
 • 30
 • 2047
Gevarenpictogram (CLP)
GHS02
GHS06
GHS08
GHS09
Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
Chemiekaartenhandboek (NL)
 • TGG 8 uur (mg/m3) 4,6
 • TGG 8 uur (ppm) 1
 • H: 226
  Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H: 301 + 311
  Toxic if swallowed.
  Toxic in contact with skin.
 • H: 304
  Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H: 315
  Veroorzaakt huidirritatie.
 • H: 317
  Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H: 319
  Veroorzaakt ernstige oogirritatie
 • H: 332
  Schadelijk bij inademing
 • H: 335
  Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
 • H: 410
  Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • Smeltpunt:
  -84 °C
 • Kookpunt:
  108 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  1,23 g/cm3
 • Vlampunt:
  27 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  37 (20°C) hPa
 • Onderste explosiegrens:
  5.3 Vol.-%
 • Bovenste explosiegrens:
  14.5 Vol.-%
 • Schadelijke effecten:
  Ss
Also known as:
 • 1,3-dichloorprop-1-een
 • 1,3-dichloorpropyleen
 • dichloorpropeen
 • dichloorpropyleen

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor 1,3-dichloorpropeen C3H4Cl2

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat