loodperoxidePbO2

CAS-nr.:
1309-60-0
UN-nr.:
1872
EG-nr.:
215-174-5
GEVI-nummer:
56
Kemler bord:
 • 56
 • 1872
Gevarenpictogram (CLP)
GHS03
GHS07
GHS08
GHS09
 • H: 272
  Kan brand bevorderen; oxiderend.
 • H: 302 + 332
  Schadelijk bij inslikken.
  Dodelijk bij inademing.
 • H: 360 Df
  Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden
 • H: 373
  Kan schade aan organen (of alle betrokken organen vermelden indien bekend) veroorzaken bij
  langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is
  dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is).
 • H: 410
  Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  9,4 g/cm3
 • Ionisatie:
  8.87 ± 0.10 eV
 • Schadelijke effecten:
  R
 •  
Also known as:
 • lood(IV)oxide
 • looddioxide
 • loodsuperoxide

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor loodperoxide PbO2

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Maskers

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat