diethylamineC4H11N

CAS-nr.:
109-89-7
UN-nr.:
1154
EG-nr.:
203-716-3
GEVI-nummer:
338
Gevarenpictogram (CLP)
GHS02
GHS05
GHS06
GHS07

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
Ministerie van SZW / SER (NL)
 • TGG 8 uur (mg/m3) 15
 • TGG 15 min (mg/m3) 30
 • H: 225
  Licht ontvlambare vloeistof en damp
 • H: 302 + 332
  Schadelijk bij inslikken.
  Dodelijk bij inademing.
 • H: 311
  Giftig bij contact met de huid.
 • H: 314
  Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H: 335
  Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Smeltpunt:
  -50 °C
 • Kookpunt:
  56 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,71 g/cm3
 • Ionisatie:
  7.9 ± 0.1 eV
 • Zelfontbrandingstemperatuur:
  310 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  256 hPa
 • Onderste explosiegrens:
  1.7 Vol.-%
 • Bovenste explosiegrens:
  10.1 Vol.-%

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • DEA
 • di-ethylamine
 • N-ethylethaanamine
 • N-ethylethanamine

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor diethylamine C4H11N

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Portable gasdetectie en sensoren

Stationaire gasdetectoren en sensoren

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat