N,N-dimethylanilineC8H11N

CAS-nr.:
121-69-7
UN-nr.:
2253
EG-nr.:
204-493-5
GEVI-nummer:
60
Gevarenpictogram (CLP)
GHS06
GHS08
GHS09

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
Chemiekaartenhandboek (NL)
 • TGG 8 uur (mg/m3) 5
 • TGG 8 uur (ppm) 1
 • TGG 15 min (mg/m3) 10
 • TGG 15 min (ppm) 2
 • H: 301
  Giftig bij inslikken.
 • H: 311
  Giftig bij contact met de huid.
 • H: 331
  Giftig bij inademing
 • H: 351
  Verdacht van het veroorzaken van kanker.
 • H: 411
  Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Smeltpunt:
  2 °C
 • Kookpunt:
  194 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,96 g/cm3
 • Ionisatie:
  7.12 ± 0.02 eV
 • Vlampunt:
  63 °C
 • Zelfontbrandingstemperatuur:
  370 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  12,5 (70°C) hPa
 • Onderste explosiegrens:
  1.2 Vol.-%
 • Bovenste explosiegrens:
  7 Vol.-%
 • Schadelijke effecten:
  C

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • dimethylaniline
 • N, N-dimethylaminobenzeen
 • N,N-dimethylbenzeenamine
 • N,N-dimethylfenylamine

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor N,N-dimethylaniline C8H11N

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Masks and Filters

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat