epichloorhydrineC3H5ClO

CAS-nr.:
106-89-8
UN-nr.:
2023
EG-nr.:
203-439-8
GEVI-nummer:
63
Kemler bord:
 • 63
 • 2023
Gevarenpictogram (CLP)
GHS02
GHS05
GHS06
GHS08
Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
Ministerie van SZW / SER (NL)
 • TGG 8 uur (mg/m3) 0,19
 • H: 226
  Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H: 301 + 311 + 331
  Toxic if swallowed.
  Toxic in contact with skin.
  Toxic if inhaled.
 • H: 314
  Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H: 317
  Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H: 350
  Kan kanker veroorzaken.
 • Smeltpunt:
  -48 °C
 • Kookpunt:
  116 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  1,18 g/cm3
 • Ionisatie:
  10.66 eV
 • Vlampunt:
  28 °C
 • Zelfontbrandingstemperatuur:
  385 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  16,3 hPa
 • Onderste explosiegrens:
  2.3 Vol.-%
 • Bovenste explosiegrens:
  34.4 Vol.-%
 • Schadelijke effecten:
  C, Ss
Also known as:
 • (2-chloormethyl)oxiraan
 • 1-chloor-2,3-epoxypropaan
 • ?-chloorpropyleenoxide
 • gamma-chloorpropyleenoxide
 • Glicidylchloride

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor epichloorhydrine C3H5ClO

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Portable gasdetectie en sensoren

Stationaire gasdetectoren en sensoren

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat