azijnzuurC2H4O2

CAS-nr.:
64-19-7
UN-nr.:
2789
EG-nr.:
200-580-7
GEVI-nummer:
83
Kemler bord:
 • 83
 • 2789
Gevarenpictogram (CLP)
GHS02
GHS05
Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
Ministerie van SZW / SER (NL)
 • TGG 15 min (mg/m3) 50
 • TGG 8 uur (mg/m3) 25
 • H: 226
  Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H: 314
  Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • Smeltpunt:
  17 °C
 • Kookpunt:
  118 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  1,05 g/cm3
 • Ionisatie:
  10.65 ± 0.02 eV
 • Vlampunt:
  38.5 °C
 • Zelfontbrandingstemperatuur:
  485 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  15,8 hPa
 • Onderste explosiegrens:
  6 Vol.-%
 • Bovenste explosiegrens:
  17 Vol.-%
 •  
Also known as:
 • ethaanzuur
 • ijsazijn
 • methaancarbonzuur

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor azijnzuur C2H4O2

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Stationaire gasdetectoren en sensoren

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat