ethyleenglycolmonoethyletherC4H10O2

CAS-nr.:
110-80-5
UN-nr.:
1171
EG-nr.:
203-804-1
GEVI-nummer:
30
Gevarenpictogram (CLP)
GHS02
GHS06
GHS08

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
Ministerie van SZW / SER (NL)
 • TGG 8 uur (mg/m3) 8
 • H: 226
  Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H: 302
  Schadelijk bij inslikken.
 • H: 331
  Giftig bij inademing
 • H: 360 FD
  Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Smeltpunt:
  -100 °C
 • Kookpunt:
  135 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,93 g/cm3
 • Ionisatie:
  9,6 eV
 • Vlampunt:
  40 °C
 • Zelfontbrandingstemperatuur:
  235 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  5,06 hPa
 • Onderste explosiegrens:
  1.8 Vol.-%
 • Bovenste explosiegrens:
  15.7 Vol.-%
 • Schadelijke effecten:
  R

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • 2-ethoxy-1-ethanol
 • 2-ethoxyethanol
 • EGEE
 • ethylglycol
 • glycolmonoethylether

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor ethyleenglycolmonoethylether C4H10O2

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Masks and Filters

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat