formaldehydeCH2O

CAS-nr.:
50-00-0
UN-nr.:
2209
EG-nr.:
200-001-8
GEVI-nummer:
80
Gevarenpictogram (CLP)
GHS05
GHS06
GHS07
GHS08

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
Ministerie van SZW / SER (NL)
 • TGG 8 uur (mg/m3) 0,15
 • TGG 15 min (mg/m3) 0,5
 • H: 301 + 311 + 331
  Toxic if swallowed.
  Toxic in contact with skin.
  Toxic if inhaled.
 • H: 314
  Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H: 317
  Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H: 335
  Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
 • H: 341
  Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
 • H: 350
  Kan kanker veroorzaken.
 • H: 370
  Veroorzaakt schade aan organen (of alle betrokken organen vermelden indien bekend)
  (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere
  blootstellingsroutes niet aanwezig is).

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Smeltpunt:
  -117 °C
 • Kookpunt:
  -19 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,8153 g/cm3
 • Ionisatie:
  10.88 ± 0.01 eV
 • Vlampunt:
  50 °C - 85 °C
 • Zelfontbrandingstemperatuur:
  430 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  4378...4420 (gas); 2 (37% solution) hPa
 • Onderste explosiegrens:
  7 Vol.-%
 • Bovenste explosiegrens:
  73 Vol.-%
 • Schadelijke effecten:
  C, Ss, M

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • methyleenoxide
 • oxomethaan

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor formaldehyde CH2O

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Masks and Filters

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat