heptaanC7H16

CAS-nr.:
142-82-5
UN-nr.:
1206
EG-nr.:
205-563-8
GEVI-nummer:
33
Gevarenpictogram (CLP)
GHS02
GHS07
GHS08
GHS09

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
Ministerie van SZW / SER (NL)
 • TGG 8 uur (mg/m3) 1200
 • TGG 15 min (mg/m3) 1600
 • H: 225
  Licht ontvlambare vloeistof en damp
 • H: 304
  Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H: 315
  Veroorzaakt huidirritatie.
 • H: 336
  Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
 • H: 410
  Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Smeltpunt:
  -91 °C
 • Kookpunt:
  98 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,68 g/cm3
 • Ionisatie:
  9.93 ± 0.10 eV
 • Vlampunt:
  -7 °C
 • Zelfontbrandingstemperatuur:
  220.4 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  47,4 hPa
 • Onderste explosiegrens:
  0.84 Vol.-%
 • Bovenste explosiegrens:
  6.7 Vol.-%
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • n-heptaan

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor heptaan C7H16

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Portable gasdetectie en sensoren

Masks and Filters

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat