MethanolCH4O

CAS-nr.:
67-56-1
UN-nr.:
1230
EG-nr.:
200-659-6
GEVI-nummer:
336
Kemler bord:
 • 336
 • 1230
Gevarenpictogram (CLP)
GHS02
GHS06
GHS08
Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
Ministerie van SZW / SER (NL)
 • TGG 8 uur (mg/m3) 133
 • H: 225
  Licht ontvlambare vloeistof en damp
 • H: 301 + 311 + 331
  Toxic if swallowed.
  Toxic in contact with skin.
  Toxic if inhaled.
 • H: 370
  Veroorzaakt schade aan organen (of alle betrokken organen vermelden indien bekend)
  (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere
  blootstellingsroutes niet aanwezig is).
 • Smeltpunt:
  -98 °C
 • Kookpunt:
  65 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,79 g/cm3
 • Ionisatie:
  10.84 ± 0.01 eV
 • Vlampunt:
  9 °C
 • Zelfontbrandingstemperatuur:
  440 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  129 hPa
 • Onderste explosiegrens:
  6 Vol.-%
 • Bovenste explosiegrens:
  50 Vol.-%
 • Schadelijke effecten:
  PTB
Also known as:
 • brandalcohol
 • houtalcohol
 • Houtgeest
 • hydroxymethaan

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor Methanol CH4O

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Portable gasdetectie en sensoren

Stationaire gasdetectoren en sensoren

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat