propyleenglycolmonomethyletherC4H10O2

CAS-nr.:
107-98-2
UN-nr.:
3092
EG-nr.:
203-539-1
GEVI-nummer:
30
Gevarenpictogram (CLP)
GHS02
GHS07

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
Ministerie van SZW / SER (NL)
 • TGG 8 uur (mg/m3) 375
 • TGG 15 min (mg/m3) 563
 • H: 226
  Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H: 336
  Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Smeltpunt:
  -97 °C
 • Kookpunt:
  120 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,92 g/cm3
 • Vlampunt:
  32 °C
 • Zelfontbrandingstemperatuur:
  270 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  11,5 (20°C) hPa
 • Onderste explosiegrens:
  1.6 Vol.-%
 • Bovenste explosiegrens:
  13.1 Vol.-%

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • 1-methoxy-2-propanol
 • 1-methoxypropaan-2-ol
 • 2-PG-1-ME
 • methylproxitol
 • monopropyleenglycolmethylether
 • PGME
 • propyleen-2-glycol-1-methylether

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor propyleenglycolmonomethylether C4H10O2

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Portable gasdetectie en sensoren

Masks and Filters

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat