methylamineCH5N

CAS-nr.:
74-89-5
UN-nr.:
1061
EG-nr.:
200-820-0
GEVI-nummer:
23
Kemler bord:
 • 23
 • 1061
Gevarenpictogram (CLP)
GHS02
GHS04
GHS05
GHS07
Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
Chemiekaartenhandboek (NL)
 • TGG 8 uur (mg/m3) 13 (ceiling)
 • TGG 8 uur (ppm) 10 (ceiling)
 • H: 220
  Zeer licht ontvlambaar gas.
 • H: 280
  Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming
 • H: 315
  Veroorzaakt huidirritatie.
 • H: 318
  Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H: 331
  Giftig bij inademing
 • H: 335
  Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
 • Smeltpunt:
  -93.5 °C
 • Kookpunt:
  -6.3 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,0014301 (0°C) g/cm3
 • Ionisatie:
  8.9 ± 0.1 eV
 • Zelfontbrandingstemperatuur:
  430 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  3001 hPa
 • Onderste explosiegrens:
  4.9 Vol.-%
 • Bovenste explosiegrens:
  20.7 Vol.-%
Also known as:
 • aminomethaan
 • methaanamine
 • MMA
 • monomethylamine

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor methylamine CH5N

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Maskers

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat