methylhydrazineCH6N2

CAS-nr.:
60-34-4
UN-nr.:
1244
EG-nr.:
200-471-4
GEVI-nummer:
663
Kemler bord:
 • 663
 • 1244
Gevarenpictogram (CLP)
GHS02
GHS05
GHS06
GHS08
GHS09
Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
Chemiekaartenhandboek (NL)
 • TGG 8 uur (mg/m3) 0,2
 • TGG 8 uur (ppm) 0,01
 • H: 225
  Licht ontvlambare vloeistof en damp
 • H: 300 + 310 + 330
  Dodelijk bij inslikken.
  Dodelijk bij contact met de huid.
  Dodelijk bij inademing.
 • H: 314
  Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H: 350
  Kan kanker veroorzaken.
 • H: 410
  Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • Smeltpunt:
  -52 °C
 • Kookpunt:
  87 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,88 g/cm3
 • Ionisatie:
  7.7 ± 0.15 eV
 • Vlampunt:
  -8 °C
 • Zelfontbrandingstemperatuur:
  190 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  49,6 hPa
 • Onderste explosiegrens:
  2.5 Vol.-%
 • Bovenste explosiegrens:
  100 Vol.-%
 • Schadelijke effecten:
  C, Ss
Also known as:
 • 1-methylhydrazine
 • MMH
 • monomethylhydrazine

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor methylhydrazine CH6N2

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Maskers

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat