methylmethacrylaatC5H8O2

CAS-nr.:
80-62-6
UN-nr.:
1247
EG-nr.:
201-297-1
GEVI-nummer:
339
Gevarenpictogram (CLP)
GHS02
GHS07

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
Ministerie van SZW / SER (NL)
 • TGG 8 uur (mg/m3) 205
 • TGG 15 min (mg/m3) 410
 • H: 225
  Licht ontvlambare vloeistof en damp
 • H: 315
  Veroorzaakt huidirritatie.
 • H: 317
  Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H: 335
  Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Smeltpunt:
  -48 °C
 • Kookpunt:
  101 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,94 g/cm3
 • Ionisatie:
  9,7 eV
 • Vlampunt:
  10 °C
 • Zelfontbrandingstemperatuur:
  430 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  39,6 hPa
 • Onderste explosiegrens:
  1.7 Vol.-%
 • Bovenste explosiegrens:
  12.5 Vol.-%
 • Schadelijke effecten:
  Ss

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • 2-(methoxycarbonyl)-1-propeen
 • 2-methylpropeenzuur methylester
 • methacrylzuur methylester
 • methyl-2-methylprop-2-enoaat
 • methylmethacrylaat monomeer
 • MMA

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor methylmethacrylaat C5H8O2

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Portable gasdetectie en sensoren

Stationaire gasdetectoren en sensoren

Masks and Filters

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat