styreenC8H8

CAS-nr.:
100-42-5
UN-nr.:
2055
EG-nr.:
202-851-5
GEVI-nummer:
39
Kemler bord:
 • 39
 • 2055
Gevarenpictogram (CLP)
GHS02
GHS07
GHS08
Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
Chemiekaartenhandboek (NL)
 • TGG 8 uur (mg/m3) 86
 • TGG 8 uur (ppm) 20
 • TGG 15 min (mg/m3) 172
 • TGG 15 min (ppm) 40
 • H: 226
  Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H: 304
  Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H: 315
  Veroorzaakt huidirritatie.
 • H: 319
  Veroorzaakt ernstige oogirritatie
 • H: 332
  Schadelijk bij inademing
 • H: 335
  Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
 • H: 361 d
  Suspected of damaging the unborn child.
 • H: 372
  Veroorzaakt schade aan organen (of alle betrokken organen vermelden indien bekend) bij
  langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is
  dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is).
 • H: 412
  Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • Smeltpunt:
  -31 °C
 • Kookpunt:
  145 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,91 g/cm3
 • Ionisatie:
  8.464 ± 0.001 eV
 • Vlampunt:
  32 °C
 • Zelfontbrandingstemperatuur:
  490 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  7,14 hPa
 • Onderste explosiegrens:
  0.97 Vol.-%
 • Bovenste explosiegrens:
  7.7 Vol.-%
 • Schadelijke effecten:
  R
Also known as:
 • cinnameen
 • cinnamol
 • diarex HF77
 • ethenylbenzeen
 • fenethyleen
 • fenyletheen
 • fenylethyleen
 • styrol
 • styropol
 • vinylbenzeen

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor styreen C8H8

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Portable gasdetectie en sensoren

Stationaire gasdetectoren en sensoren

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat