nonaanC9H20

CAS-nr.:
111-84-2
UN-nr.:
1920
EG-nr.:
203-913-4
GEVI-nummer:
30
Gevarenpictogram (CLP)
GHS02
GHS07
GHS08
GHS09

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • H: 226
  Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H: 304
  Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H: 315
  Veroorzaakt huidirritatie.
 • H: 336
  Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
 • H: 410
  Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Smeltpunt:
  -54 °C
 • Kookpunt:
  151 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,72 g/cm3
 • Ionisatie:
  9.71 ± 0.10 eV
 • Vlampunt:
  31 °C
 • Zelfontbrandingstemperatuur:
  205 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  4,8 hPa
 • Onderste explosiegrens:
  0.7 Vol.-%
 • Bovenste explosiegrens:
  5.6 Vol.-%
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • n-Nonaan

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor nonaan C9H20

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Portable gasdetectie en sensoren

Stationaire gasdetectoren en sensoren

Masks and Filters

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat