octaanC8H18

CAS-nr.:
111-65-9
UN-nr.:
1262
EG-nr.:
203-892-1
GEVI-nummer:
33
Gevarenpictogram (CLP)
GHS02
GHS07
GHS08
GHS09

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
Chemiekaartenhandboek (NL)
 • TGG 8 uur (mg/m3) 900
 • TGG 8 uur (ppm) 189
 • TGG 15 min (mg/m3) 1400
 • TGG 15 min (ppm) 294
 • H: 225
  Licht ontvlambare vloeistof en damp
 • H: 304
  Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H: 315
  Veroorzaakt huidirritatie.
 • H: 336
  Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
 • H: 410
  Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Smeltpunt:
  -57 °C
 • Kookpunt:
  126 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,7 g/cm3
 • Ionisatie:
  9.80 ± 0.15 eV
 • Vlampunt:
  12 °C
 • Zelfontbrandingstemperatuur:
  205 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  14,0 hPa
 • Onderste explosiegrens:
  0.8 Vol.-%
 • Bovenste explosiegrens:
  6.5 Vol.-%
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • n-octaan

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor octaan C8H18

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Portable gasdetectie en sensoren

Stationaire gasdetectoren en sensoren

Masks and Filters

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat