fosfinePH3

CAS-nr.:
7803-51-2
UN-nr.:
2199
EG-nr.:
232-260-8
GEVI-nummer:
263 (RID)
Gevarenpictogram (CLP)
GHS02
GHS04
GHS05
GHS06
GHS09

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
Ministerie van SZW / SER (NL)
 • TGG 8 uur (mg/m3) 0,14
 • TGG 15 min (mg/m3) 0,28
 • H: 220
  Zeer licht ontvlambaar gas.
 • H: 280
  Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming
 • H: 314
  Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H: 330
  Dodelijk bij inademing.
 • H: 400
  Zeer giftig voor in het water levende organismen

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Decompositietemperatuur:
  375 °C
 • Smeltpunt:
  -133.8 °C
 • Kookpunt:
  -87.8 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,0015312 (0°C) g/cm3
 • Ionisatie:
  9.869 ± 0.002 eV
 • Zelfontbrandingstemperatuur:
  100 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  34600 hPa
 • Onderste explosiegrens:
  1.6 Vol.-%
 • Bovenste explosiegrens:
  100 Vol.-%
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • fosfaan
 • fosforwaterstof
 • monofosfaan
 • phosphine
 • waterstoffosfide

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor fosfine PH3

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Portable gasdetectie en sensoren

Masks and Filters

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat