?-methylstyreenC9H10

CAS-nr.:
98-83-9
UN-nr.:
2303
EG-nr.:
202-705-0
GEVI-nummer:
30
Gevarenpictogram (CLP)
GHS02
GHS07
GHS09
GHS08

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
Ministerie van SZW / SER (NL)
 • TGG 8 uur (mg/m3) 20
 • H: 226
  Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H: 304
  Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H: 317
  Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H: 319
  Veroorzaakt ernstige oogirritatie
 • H: 335
  Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
 • H: 361fd
  Suspected of damaging fertility. Suspected of damaging the unborn child.
 • H: 411
  Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Smeltpunt:
  -23 °C
 • Kookpunt:
  166 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,91 g/cm3
 • Ionisatie:
  8.3 ± 0.1 eV
 • Vlampunt:
  46 °C
 • Zelfontbrandingstemperatuur:
  445 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  2,97 hPa
 • Onderste explosiegrens:
  0.9 Vol.-%
 • Bovenste explosiegrens:
  6.6 Vol.-%
 • Schadelijke effecten:
  Ss

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • (1-methylethenyl)benzeen
 • 1-methyl-1-fenyletheen
 • 2-fenylpropeen
 • alfa-methylstyreen
 • isopropenylbenzeen

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor ?-methylstyreen C9H10

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Masks and Filters

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat