1-propaanthiolC3H8S

CAS-nr.:
107-03-9
UN-nr.:
2402
EG-nr.:
203-455-5
GEVI-nummer:
33
Gevarenpictogram (CLP)
GHS02
GHS05
GHS07

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • H: 225
  Licht ontvlambare vloeistof en damp
 • H: 302
  Schadelijk bij inslikken.
 • H: 315
  Veroorzaakt huidirritatie.
 • H: 318
  Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H: 335
  Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Smeltpunt:
  -113 °C
 • Kookpunt:
  68 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,84 g/cm3
 • Ionisatie:
  9.20 ± 0.01 eV
 • Vlampunt:
  -15 °C
 • Zelfontbrandingstemperatuur:
  280 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  165 hPa
 • Onderste explosiegrens:
  1.77 Vol.-%
 • Schadelijke effecten:
  Ss
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • 1-mercaptopropaan
 • n-propylmercaptaan

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor 1-propaanthiol C3H8S

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Masks and Filters

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat