pyridineC5H5N

CAS-nr.:
110-86-1
UN-nr.:
1282
EG-nr.:
203-809-9
GEVI-nummer:
33
Gevarenpictogram (CLP)
GHS02
GHS07

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
Ministerie van SZW / SER (NL)
 • TGG 8 uur (mg/m3) 0,9
 • H: 225
  Licht ontvlambare vloeistof en damp
 • H: 302 + 312 + 332
  Schadelijk bij inslikken.
  Schadelijk bij contact met de huid.
  Schadelijk bij inademing.
 • H: 315
  Veroorzaakt huidirritatie.
 • H: 319
  Veroorzaakt ernstige oogirritatie

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Smeltpunt:
  -42 °C
 • Kookpunt:
  115 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,98 g/cm3
 • Ionisatie:
  9.26 ± 0.01 eV
 • Vlampunt:
  17 °C
 • Zelfontbrandingstemperatuur:
  550 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  20,5 hPa
 • Onderste explosiegrens:
  1.7 Vol.-%
 • Bovenste explosiegrens:
  10.6 Vol.-%
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • azabenzeen
 • azine

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor pyridine C5H5N

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Masks and Filters

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat