acetonC3H6O

CAS-nr.:
67-64-1
UN-nr.:
1090
EG-nr.:
200-662-2
GEVI-nummer:
33
Kemler bord:
 • 33
 • 1090
Gevarenpictogram (CLP)
GHS02
GHS07
Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
Ministerie van SZW / SER (NL)
 • TGG 8 uur (mg/m3) 1210
 • TGG 15 min (mg/m3) 2420
 • H: 225
  Licht ontvlambare vloeistof en damp
 • H: 319
  Veroorzaakt ernstige oogirritatie
 • H: 336
  Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
 • Smeltpunt:
  -95 °C
 • Kookpunt:
  56 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,79 g/cm3
 • Ionisatie:
  9.703 ± 0.006 eV
 • Vlampunt:
  < -20 °C
 • Zelfontbrandingstemperatuur:
  527.5 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  246 hPa
 • Onderste explosiegrens:
  2.5 Vol.-%
 • Bovenste explosiegrens:
  14.3 Vol.-%
 •  
Also known as:
 • DMK
 • propaan-2-on

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor aceton C3H6O

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Portable gasdetectie en sensoren

Stationaire gasdetectoren en sensoren

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat