tetrahydrothiofeenC4H8S

CAS-nr.:
110-01-0
UN-nr.:
2412
EG-nr.:
203-728-9
GEVI-nummer:
33
Gevarenpictogram (CLP)
GHS02
GHS07

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
Chemiekaartenhandboek (NL)
 • TGG 8 uur (mg/m3) 180
 • TGG 8 uur (ppm) 49
 • TGG 15 min (mg/m3) 180
 • TGG 15 min (ppm) 49
 • H: 225
  Licht ontvlambare vloeistof en damp
 • H: 302 + 312 + 332
  Schadelijk bij inslikken.
  Schadelijk bij contact met de huid.
  Schadelijk bij inademing.
 • H: 315
  Veroorzaakt huidirritatie.
 • H: 319
  Veroorzaakt ernstige oogirritatie
 • H: 412
  Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Decompositietemperatuur:
  640 °C
 • Smeltpunt:
  -96 °C
 • Kookpunt:
  121 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  1,00 g/cm3
 • Ionisatie:
  8,38 eV
 • Vlampunt:
  13 °C
 • Zelfontbrandingstemperatuur:
  200 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  19 hPa
 • Onderste explosiegrens:
  1.1 Vol.-%
 • Bovenste explosiegrens:
  12.3 Vol.-%

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • tetramethyleensulfide
 • thiacyclopentaan
 • thiocyclopentaan
 • thiofaan
 • thiolaan
 • THT

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor tetrahydrothiofeen C4H8S

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Masks and Filters

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat