thionylchlorideSOCl2

CAS-nr.:
7719-09-7
UN-nr.:
1836
EG-nr.:
231-748-8
GEVI-nummer:
X 88
Kemler bord:
 • X 88
 • 1836
Gevarenpictogram (CLP)
GHS05
GHS06
GHS07
Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
Chemiekaartenhandboek (NL)
 • TGG 8 uur (mg/m3) 1 (ceiling)
 • TGG 8 uur (ppm) 0,2 (ceiling)
 • H: 302
  Schadelijk bij inslikken.
 • H: 314
  Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H: 331
  Giftig bij inademing
 • H: 335
  Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
 • Decompositietemperatuur:
  80 °C - 140 °C
 • Smeltpunt:
  -104.5 °C
 • Kookpunt:
  76 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  1,638 g/cm3
 • Ionisatie:
  11,07 eV
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  124 hPa
Also known as:
 • thionyldichloride
 • zwaveloxychloride

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor thionylchloride SOCl2

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat