tolueenC7H8

CAS-nr.:
108-88-3
UN-nr.:
1294
EG-nr.:
203-625-9
GEVI-nummer:
33
Kemler bord:
 • 33
 • 1294
Gevarenpictogram (CLP)
GHS02
GHS07
GHS08
Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
Ministerie van SZW / SER (NL)
 • TGG 8 uur (mg/m3) 150
 • TGG 15 min (mg/m3) 384
 • H: 225
  Licht ontvlambare vloeistof en damp
 • H: 304
  Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H: 315
  Veroorzaakt huidirritatie.
 • H: 336
  Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
 • H: 361 d
  Suspected of damaging the unborn child.
 • H: 373
  Kan schade aan organen (of alle betrokken organen vermelden indien bekend) veroorzaken bij
  langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is
  dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is).
 • Smeltpunt:
  -95 °C
 • Kookpunt:
  111 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,87 g/cm3
 • Ionisatie:
  8.828 ± 0.001 eV
 • Vlampunt:
  6 °C
 • Zelfontbrandingstemperatuur:
  535 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  29,1 hPa
 • Onderste explosiegrens:
  1 Vol.-%
 • Bovenste explosiegrens:
  7.8 Vol.-%
 • Schadelijke effecten:
  R
Also known as:
 • fenylmethaan
 • methylbenzeen
 • toluol

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor tolueen C7H8

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Portable gasdetectie en sensoren

Stationaire gasdetectoren en sensoren

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat