vinylchlorideC2H3Cl

CAS-nr.:
75-01-4
UN-nr.:
1086
EG-nr.:
200-831-0
GEVI-nummer:
239
Kemler bord:
 • 239
 • 1086
Gevarenpictogram (CLP)
GHS02
GHS04
GHS08
Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
Ministerie van SZW / SER (NL)
 • TGG 8 uur (mg/m3) 7,77
 • H: 220
  Zeer licht ontvlambaar gas.
 • H: 280
  Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming
 • H: 350
  Kan kanker veroorzaken.
 • Smeltpunt:
  -153.7 °C
 • Kookpunt:
  -13.4 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,00286 (0°C) g/cm3
 • Ionisatie:
  9.99 ± 0.02 eV
 • Vlampunt:
  -78 °C
 • Zelfontbrandingstemperatuur:
  415 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  3343 hPa
 • Onderste explosiegrens:
  3.8 Vol.-%
 • Bovenste explosiegrens:
  31 Vol.-%
 • Schadelijke effecten:
  C
Also known as:
 • chlooretheen
 • chloorethyleen
 • etheenchloride
 • ethyleenchloride
 • ethyleenmonochloride
 • VCM
 • vinylchloride monomeer

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor vinylchloride C2H3Cl

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Portable gasdetectie en sensoren

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat