Isopar G

CAS-nr.:
90622-57-4
UN-nr.:
3295
EG-nr.:
292-459-0
GEVI-nummer:
30
Gevarenpictogram (CLP)
GHS02
GHS08
GHS09

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
Ministerie van SZW (NL)
 • Grenswaarde (mg/m3) 0.012
 • H: 226
  Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H: 304
  Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H: 413
  Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Kookpunt:
  150 °C - 170 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,75 g/cm3
 • Vlampunt:
  46 °C
 • Zelfontbrandingstemperatuur:
  230 °C
 • Onderste explosiegrens:
  0.6 Vol.-%
 • Bovenste explosiegrens:
  7 Vol.-%

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • isopar G

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor Isopar G

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Masks and Filters

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat