propyleenoxideC3H6O

CAS-nr.:
75-56-9
UN-nr.:
1280
EG-nr.:
200-879-2
GEVI-nummer:
33
Kemler bord:
 • 33
 • 1280
Gevarenpictogram (CLP)
GHS02
GHS06
GHS08
Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
Ministerie van SZW / SER (NL)
 • TGG 8 uur (mg/m3) 2,4
 • H: 224
  Extremely flammable liquid and vapour.
 • H: 302
  Schadelijk bij inslikken.
 • H: 311 + 331
  Toxic in contact with skin.
  Toxic if inhaled.
 • H: 315
  Veroorzaakt huidirritatie.
 • H: 319
  Veroorzaakt ernstige oogirritatie
 • H: 335
  Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
 • H: 340
  Kan genetische schade veroorzaken (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is
  dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is).
 • H: 350
  Kan kanker veroorzaken.
 • Smeltpunt:
  -112 °C
 • Kookpunt:
  34 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,83 g/cm3
 • Ionisatie:
  10.22 ± 0.02 eV
 • Vlampunt:
  -38 °C
 • Zelfontbrandingstemperatuur:
  430 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  588 hPa
 • Onderste explosiegrens:
  1.9 Vol.-%
 • Bovenste explosiegrens:
  38.8 Vol.-%
 • Schadelijke effecten:
  C, M
Also known as:
 • 1,2-epoxypropaan
 • 2-methoxyloxiraan
 • methyloxiraan
 • propeenoxide

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor propyleenoxide C3H6O

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Portable gasdetectie en sensoren

Stationaire gasdetectoren en sensoren

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat