propylamineC3H9N

CAS-nr.:
107-10-8
UN-nr.:
1277
EG-nr.:
203-462-3
GEVI-nummer:
338
Gevarenpictogram (CLP)
GHS02
GHS05
GHS06

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • H: 225
  Licht ontvlambare vloeistof en damp
 • H: 290
  Kan bijtend zijn voor metalen.
 • H: 302
  Schadelijk bij inslikken.
 • H: 311
  Giftig bij contact met de huid.
 • H: 314
  Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H: 331
  Giftig bij inademing
 • H: 335
  Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Smeltpunt:
  -83 °C
 • Kookpunt:
  49 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,72 g/cm3
 • Ionisatie:
  9.4 ± 0.3 eV
 • Vlampunt:
  -30 °C
 • Zelfontbrandingstemperatuur:
  320 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  339 (20°C) hPa
 • Onderste explosiegrens:
  2 Vol.-%
 • Bovenste explosiegrens:
  10.4 Vol.-%
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • 1-aminopropaan
 • 1-propaanamine
 • monopropylamine
 • n-propylamine
 • propylamine

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor propylamine C3H9N

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Masks and Filters

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat