methylisobutylketonC6H12O

CAS-nr.:
108-10-1
UN-nr.:
1245
EG-nr.:
203-550-1
GEVI-nummer:
33
Gevarenpictogram (CLP)
GHS02
GHS07
GHS08

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
Ministerie van SZW / SER (NL)
 • TGG 8 uur (mg/m3) 104
 • TGG 15 min (mg/m3) 208
 • H: 225
  Licht ontvlambare vloeistof en damp
 • H: 319
  Veroorzaakt ernstige oogirritatie
 • H: 332
  Schadelijk bij inademing
 • H: 336
  Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
 • H: 351
  Verdacht van het veroorzaken van kanker.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Smeltpunt:
  -80 °C
 • Kookpunt:
  116 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,80 g/cm3
 • Ionisatie:
  9.30 ± 0.01 eV
 • Vlampunt:
  14 °C
 • Zelfontbrandingstemperatuur:
  475 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  18,8 hPa
 • Onderste explosiegrens:
  1.2 Vol.-%
 • Bovenste explosiegrens:
  8 Vol.-%
 • Schadelijke effecten:
  C

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • 4-methyl-2-pentanon
 • 4-methyl-pentaan-2-on
 • hexon
 • isobutylmethylketon
 • isopropylaceton
 • MIBK

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor methylisobutylketon C6H12O

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Masks and Filters

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat