isooctaanC8H18

CAS-nr.:
540-84-1
UN-nr.:
1262
EG-nr.:
208-759-1
GEVI-nummer:
33
Kemler bord:
 • 33
 • 1262
Gevarenpictogram (CLP)
GHS02
GHS07
GHS08
GHS09
 • H: 225
  Licht ontvlambare vloeistof en damp
 • H: 304
  Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H: 315
  Veroorzaakt huidirritatie.
 • H: 336
  Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
 • H: 410
  Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • Smeltpunt:
  -107 °C
 • Kookpunt:
  99 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,69 g/cm3
 • Ionisatie:
  9.89 ± 0.03 eV
 • Vlampunt:
  -9 °C
 • Zelfontbrandingstemperatuur:
  410 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  53 hPa
 • Onderste explosiegrens:
  0.7 Vol.-%
 • Bovenste explosiegrens:
  6 Vol.-%
 •  
Also known as:
 • 2,2,4-trimethylpentaan
 • isobutyltrimethylmethaan

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor isooctaan C8H18

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat