tolueen-2,6-diisocyanaatC9H6N2O2

CAS-nr.:
91-08-7
UN-nr.:
2078
EG-nr.:
202-039-0
GEVI-nummer:
60
Kemler bord:
 • 60
 • 2078
Gevarenpictogram (CLP)
GHS06
GHS08
Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
Chemiekaartenhandboek (NL)
 • TGG 8 uur (mg/m3) 0,035
 • TGG 8 uur (mg/m3) 0,14 (Ceiling periode van 5 min)
 • TGG 8 uur (ppm) 0,005
 • TGG 8 uur (ppm) 0,02 (Ceiling periode van 5 min)
 • TGG 15 min (mg/m3) 0,035
 • TGG 15 min (ppm) 0,005
 • H: 315
  Veroorzaakt huidirritatie.
 • H: 317
  Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H: 319
  Veroorzaakt ernstige oogirritatie
 • H: 330
  Dodelijk bij inademing.
 • H: 334
  Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
 • H: 335
  Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
 • H: 351
  Verdacht van het veroorzaken van kanker.
 • H: 412
  Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • Smeltpunt:
  20 °C - 22 °C
 • Kookpunt:
  129 °C - 133 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  1,226 g/cm3
 • Vlampunt:
  127 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,02 hPa
 • Onderste explosiegrens:
  0.9 Vol.-%
 • Bovenste explosiegrens:
  9.5 Vol.-%
 • Schadelijke effecten:
  Ss, Sr,C

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor tolueen-2,6-diisocyanaat C9H6N2O2

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat