1,3-butadieenC4H6

CAS-nr.:
106-99-0
UN-nr.:
1010
EG-nr.:
203-450-8
GEVI-nummer:
239
Kemler bord:
 • 239
 • 1010
Gevarenpictogram (CLP)
GHS02
GHS04
GHS08
Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
Ministerie van SZW / SER (NL)
 • TGG 8 uur (mg/m3) 2
 • H: 220
  Zeer licht ontvlambaar gas.
 • H: 280
  Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming
 • H: 340
  Kan genetische schade veroorzaken (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is
  dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is).
 • H: 350
  Kan kanker veroorzaken.
 • Smeltpunt:
  -108.9 °C
 • Kookpunt:
  -4.5 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,0024982 (0°C) g/cm3
 • Ionisatie:
  9.072 ± 0.007 eV
 • Vlampunt:
  -85 °C
 • Zelfontbrandingstemperatuur:
  415 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  2400 (20°C) hPa
 • Onderste explosiegrens:
  1.4 Vol.-%
 • Bovenste explosiegrens:
  16.3 Vol.-%
 • Schadelijke effecten:
  C, M
Also known as:
 • biethyleen
 • bivinyl
 • buta-1,3-dieen
 • butadieen
 • divinyl
 • erythreen
 • vinylethyleen

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor 1,3-butadieen C4H6

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Portable gasdetectie en sensoren

Stationaire gasdetectoren en sensoren

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat