ethyleenglycolmonobutyletherC6H14O2

CAS-nr.:
111-76-2
UN-nr.:
2810
EG-nr.:
203-905-0
GEVI-nummer:
60
Kemler bord:
 • 60
 • 2810
Gevarenpictogram (CLP)
GHS07
GHS06
Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
Ministerie van SZW / SER (NL)
 • TGG 8 uur (mg/m3) 100
 • TGG 15 min (mg/m3) 246
 • H: 302
  Schadelijk bij inslikken.
 • H: 315
  Veroorzaakt huidirritatie.
 • H: 319
  Veroorzaakt ernstige oogirritatie
 • H: 331
  Giftig bij inademing
 • Smeltpunt:
  -75 °C
 • Kookpunt:
  171 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,90 g/cm3
 • Ionisatie:
  eV
 • Vlampunt:
  61 °C
 • Zelfontbrandingstemperatuur:
  240 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,8 hPa
 • Onderste explosiegrens:
  1.1 Vol.-%
 • Bovenste explosiegrens:
  10.6 Vol.-%
 •  
Also known as:
 • 2-butoxyethanol
 • butylglycol
 • EGBE
 • glycolmonobutylether

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor ethyleenglycolmonobutylether C6H14O2

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat