ammonia (25%)NH4OH

CAS-nr.:
1336-21-6
UN-nr.:
2672
EG-nr.:
215-647-6
GEVI-nummer:
80
Gevarenpictogram (CLP)
GHS05
GHS07
GHS09

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • H: 314
  Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H: 335
  Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
 • H: 410
  Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Smeltpunt:
  -44.5 °C
 • Kookpunt:
  37.7 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,9101 (24%) g/cm3
 • Zelfontbrandingstemperatuur:
  651 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  483 hPa
 • Onderste explosiegrens:
  15.4 Vol.-%
 • Bovenste explosiegrens:
  33.6 Vol.-%
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • ammoniumhydraat

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor ammonia (25%) NH4OH

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Masks and Filters

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat