chroom(VI)verbindingenCrO3

CAS-nr.:
1332-82-0
UN-nr.:
1463
EG-nr.:
215-607-8
GEVI-nummer:
568
Gevarenpictogram (CLP)
GHS03
GHS06
GHS08
GHS05
GHS09
GHS07

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
Ministerie van SZW (NL)
 • Grenswaarde (mg/m3) 0,01
 • H: 271
  Kan brand of ontploffingen veroorzaken; sterk oxiderend
 • H: 301 + 311
  Toxic if swallowed.
  Toxic in contact with skin.
 • H: 314
  Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H: 317
  Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H: 330
  Dodelijk bij inademing.
 • H: 334
  Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
 • H: 335
  Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
 • H: 340
  Kan genetische schade veroorzaken (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is
  dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is).
 • H: 350
  Kan kanker veroorzaken.
 • H: 361 f
  Kan mogelijks de vruchtbaarheid.
 • H: 372
  Veroorzaakt schade aan organen (of alle betrokken organen vermelden indien bekend) bij
  langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is
  dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is).
 • H: 410
  Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Smeltpunt:
  197 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  2.7 g/cm3
 • Schadelijke effecten:
  C, M, R, Ss, Sr, PTB
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor chroom(VI)verbindingen CrO3

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Masks and Filters

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat