glyoxalC2H2O2

CAS-nr.:
107-22-2
EG-nr.:
203-474-9
Gevarenpictogram (CLP)
GHS07
GHS08
Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
Chemiekaartenhandboek (NL)
 • TGG 8 uur (mg/m3) 0,1 (damp en aerosol)
 • TGG 8 uur (ppm) 0,04 (damp en aerosol)
 • H: 315
  Veroorzaakt huidirritatie.
 • H: 317
  Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H: 319
  Veroorzaakt ernstige oogirritatie
 • H: 332
  Schadelijk bij inademing
 • H: 341
  Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
 • Smeltpunt:
  -14 °C
 • Kookpunt:
  104 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  1,27 g/cm3
 • Ionisatie:
  10,2 eV
 • Zelfontbrandingstemperatuur:
  285 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  24 hPa
 • Schadelijke effecten:
  Ss, M
 •  
Also known as:
 • 1,2-ethaandial
 • diformyl
 • glyoxaldehyde
 • oxaalaldehyde

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor glyoxal C2H2O2

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat