chloorbenzeenC6H5Cl

CAS-nr.:
108-90-7
UN-nr.:
1134
EG-nr.:
203-628-5
GEVI-nummer:
30
Kemler bord:
 • 30
 • 1134
Gevarenpictogram (CLP)
GHS02
GHS07
GHS09
Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
Ministerie van SZW / SER (NL)
 • TGG 8 uur (mg/m3) 23
 • TGG 15 min (mg/m3) 70
 • H: 226
  Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H: 315
  Veroorzaakt huidirritatie.
 • H: 332
  Schadelijk bij inademing
 • H: 411
  Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • Smeltpunt:
  -45 °C
 • Kookpunt:
  132 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  1,11 g/cm3
 • Ionisatie:
  9.07 ± 0.02 eV
 • Vlampunt:
  28 °C
 • Zelfontbrandingstemperatuur:
  590 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  11,7 hPa
 • Onderste explosiegrens:
  1.3 Vol.-%
 • Bovenste explosiegrens:
  11 Vol.-%
 •  

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor chloorbenzeen C6H5Cl

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat