thymolC10H14O

CAS-nr.:
89-83-8
UN-nr.:
2430
EG-nr.:
201-944-8
GEVI-nummer:
80
Gevarenpictogram (CLP)
GHS05
GHS07
GHS09

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • H: 302
  Schadelijk bij inslikken.
 • H: 314
  Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H: 411
  Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Smeltpunt:
  49.6 °C
 • Kookpunt:
  233 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,98 g/cm3
 • Vlampunt:
  116 °C
 • Zelfontbrandingstemperatuur:
  285 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  2,1 ... 2,2 (25°C) hPa

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • m-cresol

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor thymol C10H14O

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Masks and Filters

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat