cyclopentaanC5H10

CAS-nr.:
287-92-3
UN-nr.:
1146
EG-nr.:
206-016-6
GEVI-nummer:
33
Gevarenpictogram (CLP)
GHS02
GHS07
GHS08

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
Chemiekaartenhandboek (NL)
 • TGG 8 uur (mg/m3) 1750
 • TGG 8 uur (ppm) 600
 • H: 225
  Licht ontvlambare vloeistof en damp
 • H: 304
  Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H: 336
  Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
 • H: 412
  Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Smeltpunt:
  -94 °C
 • Kookpunt:
  49 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,74 g/cm3
 • Ionisatie:
  10.33 ± 0.15 eV
 • Vlampunt:
  -20 °C
 • Zelfontbrandingstemperatuur:
  320 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  346 hPa
 • Onderste explosiegrens:
  1.1 Vol.-%
 • Bovenste explosiegrens:
  8.7 Vol.-%
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • pentamethyleen

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor cyclopentaan C5H10

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Portable gasdetectie en sensoren

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat