4-chloorbutyrylchlorideC4H6Cl2O

CAS-nr.:
4635-59-0
UN-nr.:
2922
EG-nr.:
225-059-1
GEVI-nummer:
886
Gevarenpictogram (CLP)
GHS05
GHS06

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • H: 290
  Kan bijtend zijn voor metalen.
 • H: 302
  Schadelijk bij inslikken.
 • H: 314
  Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H: 330
  Dodelijk bij inademing.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Smeltpunt:
  -49 °C
 • Kookpunt:
  173 °C - 174 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  1,257 g/cm3
 • Vlampunt:
  85 °C
 • Zelfontbrandingstemperatuur:
  440 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  4 hPa
 • Onderste explosiegrens:
  5.5 Vol.-%
 • Bovenste explosiegrens:
  11.7 Vol.-%

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor 4-chloorbutyrylchloride C4H6Cl2O

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Masks and Filters

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat