chloordioxideClO2

CAS-nr.:
10049-04-4
EG-nr.:
233-162-8
Gevarenpictogram (CLP)
GHS03
GHS04
GHS05
GHS06
GHS09
Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
Chemiekaartenhandboek (NL)
 • TGG 8 uur (mg/m3) 0,28
 • TGG 8 uur (ppm) 0,1
 • TGG 15 min (mg/m3) 0,28
 • TGG 15 min (ppm) 0,1
 • H: 270
  Kan brand veroorzaken of bevorderen; oxiderend.
 • H: 314
  Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H: 330
  Dodelijk bij inademing.
 • H: 400
  Zeer giftig voor in het water levende organismen
 • Decompositietemperatuur:
  > 11 °C
 • Smeltpunt:
  -59 °C
 • Kookpunt:
  11 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,00301 (0°C) g/cm3
 • Ionisatie:
  10.33 ± 0.02 eV
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  1420 hPa
 • Onderste explosiegrens:
  10 Vol.-%
 •  
Also known as:
 • chloor(IV)oxide

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor chloordioxide ClO2

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat