o-cresolC7H8O

CAS-nr.:
95-48-7
UN-nr.:
3455
EG-nr.:
202-423-8
GEVI-nummer:
68
Gevarenpictogram (CLP)
GHS05
GHS06
GHS09

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • H: 301 + 311
  Toxic if swallowed.
  Toxic in contact with skin.
 • H: 314
  Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H: 411
  Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Smeltpunt:
  31 °C
 • Kookpunt:
  191 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  1,05 g/cm3
 • Ionisatie:
  8.14 eV
 • Vlampunt:
  81 °C
 • Zelfontbrandingstemperatuur:
  555 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,62 (30°C) hPa
 • Onderste explosiegrens:
  1.3 Vol.-%

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • 1-methyl-2-hydroxybenzeen
 • 2-hydroxytolueen
 • 2-methylfenol
 • o-methylfenol
 • orthocresol

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor o-cresol C7H8O

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Masks and Filters

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat