difenylamineC12H11N

CAS-nr.:
122-39-4
UN-nr.:
3077
EG-nr.:
204-539-4
GEVI-nummer:
90
Kemler bord:
 • 90
 • 3077
Gevarenpictogram (CLP)
GHS06
GHS08
GHS09
GHS02
Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
Chemiekaartenhandboek (NL)
 • TGG 8 uur (mg/m3) 0,7
 • H: 301 + 311 + 331
  Toxic if swallowed.
  Toxic in contact with skin.
  Toxic if inhaled.
 • H: 373
  Kan schade aan organen (of alle betrokken organen vermelden indien bekend) veroorzaken bij
  langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is
  dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is).
 • H: 410
  Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • Smeltpunt:
  53 °C
 • Kookpunt:
  302 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  1,16 g/cm3
 • Ionisatie:
  7.19 ± 0.05 eV
 • Vlampunt:
  153 °C
 • Zelfontbrandingstemperatuur:
  630 °C
Also known as:
 • anilinobenzeen
 • N,N-difenylamine
 • N-fenylaniline
 • N-fenylbenzeenamine

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor difenylamine C12H11N

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat