bis(hexamethyleen)triamineC12H29N3

CAS-nr.:
143-23-7
UN-nr.:
3259
EG-nr.:
205-593-1
GEVI-nummer:
80/88
Kemler bord:
 • 80/88
 • 3259
Gevarenpictogram (CLP)
GHS05
GHS06
GHS07
 • H: 302 + 312
  Schadelijk bij inslikken.
  Schadelijk bij contact met de huid.
 • H: 314
  Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H: 335
  Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
 • H: 412
  Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • Smeltpunt:
  30.8 °C
 • Kookpunt:
  330.9 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,981 g/cm3
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,00014 (25°C) hPa

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor bis(hexamethyleen)triamine C12H29N3

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat