o-xyleenC8H10

CAS-nr.:
95-47-6
UN-nr.:
1307
EG-nr.:
202-422-2
GEVI-nummer:
30
Gevarenpictogram (CLP)
GHS02
GHS07
GHS08

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
Ministerie van SZW (NL)
 • Grenswaarde (ppm) 45
 • H: 226
  Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H: 304
  Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H: 312 + 332
  Harmful in contact with skin.
  Harmful if inhaled.
 • H: 315
  Veroorzaakt huidirritatie.
 • H: 319
  Veroorzaakt ernstige oogirritatie
 • H: 335
  Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
 • H: 412
  Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Smeltpunt:
  -25 °C
 • Kookpunt:
  144 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,88 g/cm3
 • Ionisatie:
  8.56 ± 0.04 eV
 • Vlampunt:
  30 °C
 • Zelfontbrandingstemperatuur:
  465 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  6,69 (20°C) hPa
 • Onderste explosiegrens:
  0.97 Vol.-%
 • Bovenste explosiegrens:
  7.6 Vol.-%
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • 1,2-dimethylbenzeen
 • dimethylbenzeen
 • dimethylbenzol

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor o-xyleen C8H10

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Portable gasdetectie en sensoren

Stationaire gasdetectoren en sensoren

Masks and Filters

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat