2-methyl-2-buteenC5H10

CAS-nr.:
513-35-9
UN-nr.:
2460
EG-nr.:
208-156-3
GEVI-nummer:
33
Kemler bord:
 • 33
 • 2460
Gevarenpictogram (CLP)
GHS02
GHS07
GHS08
GHS09
 • H: 225
  Licht ontvlambare vloeistof en damp
 • H: 302
  Schadelijk bij inslikken.
 • H: 304
  Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H: 315
  Veroorzaakt huidirritatie.
 • H: 336
  Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
 • H: 341
  Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
 • H: 351
  Verdacht van het veroorzaken van kanker.
 • H: 411
  Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • Smeltpunt:
  -134 °C
 • Kookpunt:
  38 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,66 g/cm3
 • Ionisatie:
  8.69 ± 0.01 eV
 • Vlampunt:
  -20 °C
 • Zelfontbrandingstemperatuur:
  290 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  509 hPa
 •  
Also known as:
 • beta-isoamyleen

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor 2-methyl-2-buteen C5H10

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat