Duurzaamheid - Duurzaamheid

Duurzaamheid

Verslag downloaden

Ons begrip van duurzaamheid

Duurzaamheid en de continue ontwikkeling van Dräger zijn een belangrijk onderdeel van het DNA en de bedrijfsgeschiedenis van onze onderneming. Onze filosofie, "Technology for Life", betekent verantwoordelijkheid nemen. Onze producten leveren op vele manieren een positieve bijdrage aan mens en milieu. Bij de ontwikkeling van onze systemen en processen letten wij erop dat wij zuinig omgaan met hulpbronnen en dat wij potentiële risico's als gevolg van onze bedrijfsactiviteiten voorkomen. Bij Dräger zien wij duurzaamheid als essentieel voor ons economisch succes. Als wij willen overleven, moeten wij op al onze internationale locaties en in onze toeleveringsketen verantwoordelijk handelen. Wij zijn ervan overtuigd dat het naleven van wettelijke en reglementaire vereisten, evenals vrije en eerlijke concurrentie, de basis moeten vormen voor alle bedrijfsactiviteiten - en dat wij corruptie moeten bestrijden en de mensenrechten moeten beschermen.

Aandachtspunten voor duurzaam handelen

Het doel van al ons werk is het succesvolle voortbestaan van de onderneming. Dit kan alleen worden bereikt door duurzaam handelen en duurzaam economisch succes, met blijvend tevreden klanten, leveranciers, financiers en buren in de gemeenschappen en landen waarin wij leven. Dit is de basis waarop wij vier aandachtspunten voor duurzame actie hebben vastgesteld. Wij hebben zowel strategische als specifieke doelstellingen bepaald, die wij in de komende jaren verder willen ontwikkelen. Wij hebben niet alleen belang gehecht aan verbeteringen binnen de onderneming, maar ook aan ons vermogen om een meetbare bijdrage te leveren aan actuele maatschappelijke uitdagingen:

1. Wij verbeteren de gezondheidszorg voor mensen over de hele wereld.

Intensive care scène

Zowel het aantal als de gemiddelde leeftijd van intensive care-patiënten zal de komende decennia blijven stijgen, wat de kritische zorg in ziekenhuizen voor nog meer uitdagingen stelt. Wij hebben ons tot doel gesteld de fysieke en psychologische belasting van artsen en verplegend personeel in de intensive care te verminderen door routinematige werkzaamheden en therapieprocessen te automatiseren en ondersteuning te bieden bij klinische beslissingen. We bereiken dit met behulp van oplossingen die gebaseerd zijn op de netwerkvorming en intelligente interactie van medische technologie in de spoedeisende zorg.

Doelstelling: Tegen 2030 moeten alle relevante medische toestellen in onze portefeuille uitgerust zijn met de netwerkinterface voor de nieuwe ISO/IEEE 11073 SDC-interoperabiliteitsnorm.

Tegelijkertijd zijn er zo'n 15.000 werknemers bij Dräger wiens gezondheid en welzijn ons nauw aan het hart liggen. Daarom hebben we verdere doelstellingen gedefinieerd die in 2021 met passende maatregelen moeten worden nagestreefd. De belangrijkste doelstelling is het ondersteunen en behouden van de gezondheid van onze werknemers en het garanderen van gezonde arbeidsomstandigheden en organisatievormen.

Doelstelling: Wij verlagen het ziektecijfer van onze medewerkers in Duitsland, met als permanente doelstelling 1 procent onder de benchmark van de werkgeversvereniging Nordmetall.

2. Wij streven naar een toekomst waarin iedereen verzekerd is van veiligheid en gezondheid op het werk.

Toekomst

Elke dag beschermen onze producten en diensten honderdduizenden mensen op het werk. Dankzij Smart Safety - het in een netwerk samenbrengen van onze gasdetectie- en adembeschermingsapparatuur en de daaruit afgeleide gegevensanalyse - zullen we onze klanten in staat stellen om onveilige situaties vroeger op te sporen en ze efficiënter te beheren. Dat is precies de reden waarom we nu al non-stop werken aan de netwerkoplossingen van morgen.

Doelstelling: Het doel is om in 2025 meer dan 80 procent van onze portfolio gaswaarschuwings- en adembeschermingsapparatuur een slimme, op data gebaseerde toegevoegde waarde te laten bieden.

De gezondheid en veiligheid van al onze medewerkers ligt ons na aan het hart. Wij geloven dat elk arbeidsongeval te voorkomen is. We breiden onze veiligheidscultuur voortdurend uit om ons doel Vision Zero - een wereld zonder arbeidsongevallen - te bereiken.

Doelstelling: Wij willen het percentage incidenten met verzuim (LTIR3) bij de Dräger Groep verlagen van 5,6 in 2019 tot minder dan 4,0 in 2025.

3. Wij beschermen niet alleen het milieu, maar helpen ook onze klanten om dat van hen te beschermen.

Milieu

Met onze producten en diensten op het gebied van veiligheidstechnologie helpen wij de uitstoot van schadelijke stoffen en schadelijke gebeurtenissen te voorkomen. In de toekomst willen wij ons ook positioneren als een competente partner als het gaat om de bescherming van het klimaat. Om dit mogelijk te maken, zullen wij ons portfolio uitbreiden met producten en diensten voor het meten van bijvoorbeeld methaanemissies, die zeer schadelijk zijn voor het klimaat. In de toekomst zien wij ook nog andere werkterreinen in een toekomstige waterstofeconomie.

Er zijn ook belangrijke ontwikkelingen gaande om in ziekenhuizen op een milieuvriendelijke manier te werken. Wij willen onze klanten ondersteunen bij de implementatie van een Green Hospital®-strategie. Daartoe ontwikkelen wij producten en digitale oplossingen die bijvoorbeeld de uitstoot van klimaatschadelijke anesthesiegassen tot een minimum beperken. We werken ook aan partnerschappen die ons in staat stellen dit strategische doel te bereiken. Klimaatbescherming staat bovenaan de lijst van interne strategische doelstellingen van de Groep op het gebied van milieubeheer. Dräger neemt de taak van decarbonisatie op lange termijn op zich, in overeenstemming met de klimaatbeschermingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, met de volgende doelstelling:

Doelstelling: Vermindering van de CO2-uitstoot met 29 procent tegen 2025 in vergelijking met het basisjaar 2015. Dit doel moet worden bereikt zonder de aankoop van certificaten.

4. Wij selecteren onze leveranciers zorgvuldig en werken met hen samen om onze visie in de hele toeleveringsketen te implementeren

Leveranciers

Wij werken met meer dan 2.500 leveranciers en selecteren hen zorgvuldig om een waardevolle bijdrage te leveren aan duurzaam ondernemen. Daarbij hechten wij groot belang aan hoge kwaliteitsnormen als het gaat om Technology for Life. In de toekomst zullen de selectie van nieuwe leveranciers en de toekenning van nieuwe orders geschieden onder meer toetsing aan de diverse duurzaamheidscriteria.

Doelstelling: Vanaf 2022 zullen wij alle nieuwe leveranciers aan een duurzaamheidsbeoordeling onderwerpen voordat zij worden goedgekeurd.

Onze toeleveringsketen speelt een belangrijke rol in het productieproces van onze producten. Daarom zorgen wij ervoor dat onze leveranciers ook rekening houden met de duurzaamheidscriteria.

Doelstelling: Ons doel voor 2021 is om onze dekkingsgraad van direct ingekochte materialen met de gedragscode voor leveranciers te verhogen van 75 procent naar 80 procent.

Externe erkenning van onze duurzaamheidsprestaties

Dräger is gecontroleerd door gereputeerde ratingbureaus. In hun ISS ESG Corporate Rating uit juli 2020 beloonde ISS ons met hun Prime-sticker, waarbij we de beste rating kregen op het gebied van gezondheidszorgapparatuur en -benodigdheden. De CSR-beoordeling van het instituut EcoVadis plaatste Dräger in 2020 tevens in de top 5 procent van de sector, waarmee het bedrijf de goudstatus verdiende en wij ons konden onderscheiden als duurzame leverancier. In 2021 wist Dräger zijn AA-rating in de MSCI ESG2-ratings van het jaar ervoor te behouden. MSCI ESGResearch verstrekt ratings aan internationaal opererende overheidsbedrijven en selecte particuliere ondernemingen op een schaal van AAA (leader) tot CCC (laggard), overeenkomstig de blootstelling aan industriespecifieke ESG-risico's en het vermogen deze risico's ten opzichte van branchegenoten te beheren.

draeger-csr-siegel-2022-3-2.png
msci-rating-3-2-MSCI_ESG_AA.jpg
QualityScore-Badge_Environmental-Logo_3-2-2021.png
Prime-Label-ISS-logo-3-2-2021.png

Milieu

Recycling

Onze " Technology for Life" beschermt mens en milieu. Het milieu beschermen is daarom niet alleen onze plicht, maar ook een kans voor ons om een concurrentievoordeel te behalen door milieuvriendelijke producten en door hulpbronnen te sparen. Daarom zorgen we ervoor dat onze dagelijkse activiteiten, in alle delen van het bedrijf, het milieu beschermen in plaats van schaden. We zijn toegewijd aan de klimaatactiedoelen van de Verenigde Naties. We gaan verantwoord om met hulpbronnen en werken systematisch aan het verkleinen van onze ecologische voetafdruk. Bovendien helpen de producten en diensten van Dräger onze klanten over de hele wereld om hun verantwoordelijkheid voor mens en milieu na te komen.

Klimaatbescherming staat bovenaan de lijst van strategische doelen van de Dräger Group op het gebied van milieubeheer. In lijn met de klimaatdoelstellingen van de Verenigde Naties nemen we de taak om de CO2-uitstoot op lange termijn koolstofarm te maken om de CO2-uitstoot in 2025 met 29 procent te verminderen ten opzichte van het basisjaar 2015.

Bijna alles glinstert als goud—recycling door Dräger

Recycling in de praktijk

Medische en veiligheidstechnologie vereisen hoogwaardige materialen en metalen. Dräger afvalbeheer brengt grondstoffen van afgedankte producten terug in de economische kringloop.

Lees meer

Milieubewuste anesthesie

Een beter klimaat in de OK

De World Medical Association heeft de klimaatnoodtoestand uitgeroepen en opgeroepen tot koolstofneutraliteit tegen 2030. Een van de vele details waar aandacht aan moet worden besteed, is milieubewuste anesthesie. Het verdovingsmiddel vormt een uitdaging.

Lees meer

Ons duurzaamheidsverslag

Ons duurzaamheidsverslag voldoet aan de eisen van de Uitvoeringswet MVO-richtlijn en is gebaseerd op de internationaal erkende richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). Het GRI is een non-profitorganisatie waarvan het raamwerk de vergelijking van duurzaamheidsverslaggeving tussen verschillende bedrijven waarborgt.

"Wij beschermen mensen", "Wij handelen ethisch", "Wij creëren waarde" en "Wij respecteren ons milieu" zijn de vier belangrijkste kernwaarden waarop wij onze stakeholders informeren over onze bedrijfsprestaties, successen en uitdagingen in het verslagjaar.

sustainability-report-2021-mb4AW8QnP8-4-3.png

Duurzaamheidsverslag 2021

Verslag downloaden

Duurzaamheidsverslag Dräger 2020

Duurzaamheidsverslag 2020

Verslag downloaden

Duurzaamheidsverslag 2019

Duurzaamheidsverslag 2019

Verslag downloaden

Duurzaamheidsverslag 2018

Duurzaamheidsverslag 2018

Verslag downloaden

Duurzaamheidsverslag 2017

Duurzaamheidsverslag 2017

Verslag downloaden

Contact met Dräger

Contact met Dräger

Dräger Nederland BV

Huygensstraat 3-5

2721 LT Zoetermeer

+31 (0)79 3444 666