Duurzaamheid - Duurzaamheid

Duurzaamheid

Rapport downloaden

Wat duurzaamheid voor ons betekent

Duurzaamheid en de continue ontwikkeling van Dräger zijn een belangrijk onderdeel van het DNA en de bedrijfsgeschiedenis van onze onderneming. Onze filosofie, "Technology for Life", betekent verantwoordelijkheid nemen. Onze producten leveren op vele manieren een positieve bijdrage aan mens en milieu. Bij de ontwikkeling van onze systemen en processen letten wij erop dat wij zuinig omgaan met hulpbronnen en dat wij potentiële risico's als gevolg van onze bedrijfsactiviteiten voorkomen. Bij Dräger zien wij duurzaamheid als essentieel voor ons economisch succes. Als wij willen overleven, moeten wij op al onze internationale locaties en in onze toeleveringsketen verantwoordelijk handelen. Wij zijn ervan overtuigd dat het naleven van wettelijke en reglementaire vereisten, evenals vrije en eerlijke concurrentie, de basis moeten vormen voor alle bedrijfsactiviteiten - en dat wij corruptie moeten bestrijden en de mensenrechten moeten beschermen.

Ons doel is om in 2045 CO2-neutraal te zijn.

We hebben ons gecommitteerd aan de Duitse klimaatbeschermingswet, die streeft naar CO2-neutraliteit in 2045. Een belangrijke mijlpaal op deze weg is de vermindering van de uitstoot met 33% in 2025, vergeleken met de uitstoot in 2015.

Onze prioriteiten voor duurzaamheid

Het doel van al ons werk is het succesvolle voortbestaan van de onderneming. Dit kan alleen worden bereikt door duurzaam handelen en duurzaam economisch succes, met blijvend tevreden klanten, leveranciers, financiers en buren in de gemeenschappen en landen waarin wij leven. Dit is de basis waarop wij vier aandachtspunten voor duurzame actie hebben vastgesteld. Wij hebben zowel strategische als specifieke doelstellingen bepaald, die wij in de komende jaren verder willen ontwikkelen. Wij hebben niet alleen belang gehecht aan verbeteringen binnen de onderneming, maar ook aan ons vermogen om een meetbare bijdrage te leveren aan actuele maatschappelijke uitdagingen:

1. Wij verbeteren de gezondheidszorg voor mensen over de hele wereld.

Intensive care scène

Zowel het aantal als de gemiddelde leeftijd van intensive care-patiënten zal de komende decennia blijven stijgen, wat de kritische zorg in ziekenhuizen voor nog meer uitdagingen stelt. Wij hebben ons tot doel gesteld de fysieke en psychologische belasting van artsen en verplegend personeel in de intensive care te verminderen door routinematige werkzaamheden en therapieprocessen te automatiseren en ondersteuning te bieden bij klinische beslissingen. We bereiken dit met behulp van oplossingen die gebaseerd zijn op de netwerkvorming en intelligente interactie van medische technologie in de spoedeisende zorg.

Doelstelling: Tegen 2030 moeten alle relevante medische toestellen in onze portefeuille uitgerust zijn met de netwerkinterface voor de nieuwe ISO/IEEE 11073 SDC-interoperabiliteitsnorm.

Tegelijkertijd zijn er zo'n 15.000 werknemers bij Dräger wiens gezondheid en welzijn ons nauw aan het hart liggen. Daarom hebben we verdere doelstellingen gedefinieerd die in 2021 met passende maatregelen moeten worden nagestreefd. De belangrijkste doelstelling is het ondersteunen en behouden van de gezondheid van onze werknemers en het garanderen van gezonde arbeidsomstandigheden en organisatievormen.

Doelstelling: Wij verlagen het ziektecijfer van onze medewerkers in Duitsland, met als permanente doelstelling 1 procent onder de benchmark van de werkgeversvereniging Nordmetall.

2. Wij streven naar een toekomst waarin iedereen verzekerd is van veiligheid en gezondheid op het werk.

Toekomst

Elke dag beschermen onze producten en diensten honderdduizenden mensen op het werk. Dankzij Smart Safety - het in een netwerk samenbrengen van onze gasdetectie- en adembeschermingsapparatuur en de daaruit afgeleide gegevensanalyse - zullen we onze klanten in staat stellen om onveilige situaties vroeger op te sporen en ze efficiënter te beheren. Dat is precies de reden waarom we nu al non-stop werken aan de netwerkoplossingen van morgen.

Doelstelling: Het doel is om in 2025 meer dan 80 procent van onze portfolio gaswaarschuwings- en adembeschermingsapparatuur een slimme, op data gebaseerde toegevoegde waarde te laten bieden.

De gezondheid en veiligheid van al onze medewerkers ligt ons na aan het hart. Wij geloven dat elk arbeidsongeval te voorkomen is. We breiden onze veiligheidscultuur voortdurend uit om ons doel Vision Zero - een wereld zonder arbeidsongevallen - te bereiken.

Doelstelling: Wij willen het percentage incidenten met verzuim (LTIR3) bij de Dräger Groep verlagen van 5,6 in 2019 tot minder dan 4,0 in 2025.

3. Wij beschermen niet alleen het milieu, maar helpen ook onze klanten om dat van hen te beschermen.

Milieu

Met onze producten en diensten op het gebied van veiligheidstechnologie helpen wij de uitstoot van schadelijke stoffen en schadelijke gebeurtenissen te voorkomen. In de toekomst willen wij ons ook positioneren als een competente partner als het gaat om de bescherming van het klimaat. Om dit mogelijk te maken, zullen wij ons portfolio uitbreiden met producten en diensten voor het meten van bijvoorbeeld methaanemissies, die zeer schadelijk zijn voor het klimaat. In de toekomst zien wij ook nog andere werkterreinen in een toekomstige waterstofeconomie.

Er zijn ook belangrijke ontwikkelingen gaande om in ziekenhuizen op een milieuvriendelijke manier te werken. Wij willen onze klanten ondersteunen bij de implementatie van een Green Hospital®-strategie. Daartoe ontwikkelen wij producten en digitale oplossingen die bijvoorbeeld de uitstoot van klimaatschadelijke anesthesiegassen tot een minimum beperken. We werken ook aan partnerschappen die ons in staat stellen dit strategische doel te bereiken. Klimaatbescherming staat bovenaan de lijst van interne strategische doelstellingen van de Groep op het gebied van milieubeheer. Dräger neemt de taak van decarbonisatie op lange termijn op zich, in overeenstemming met de klimaatbeschermingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, met de volgende doelstelling:

Doelstelling: Vermindering van de CO2-uitstoot met 29 procent tegen 2025 in vergelijking met het basisjaar 2015. Dit doel moet worden bereikt zonder de aankoop van certificaten.

4. Wij selecteren onze leveranciers zorgvuldig en werken met hen samen om onze visie in de hele toeleveringsketen te implementeren

Leveranciers

Wij werken met meer dan 2.500 leveranciers en selecteren hen zorgvuldig om een waardevolle bijdrage te leveren aan duurzaam ondernemen. Daarbij hechten wij groot belang aan hoge kwaliteitsnormen als het gaat om Technology for Life. In de toekomst zullen de selectie van nieuwe leveranciers en de toekenning van nieuwe orders geschieden onder meer toetsing aan de diverse duurzaamheidscriteria.

Doelstelling: Vanaf 2022 zullen wij alle nieuwe leveranciers aan een duurzaamheidsbeoordeling onderwerpen voordat zij worden goedgekeurd.

Onze toeleveringsketen speelt een belangrijke rol in het productieproces van onze producten. Daarom zorgen wij ervoor dat onze leveranciers ook rekening houden met de duurzaamheidscriteria.

Doelstelling: Ons doel voor 2021 is om onze dekkingsgraad van direct ingekochte materialen met de gedragscode voor leveranciers te verhogen van 75 procent naar 80 procent.

Erkenning van onze duurzaamheidsprestaties

Dräger wordt gecontroleerd door gerenommeerde ratingbureaus. Op die manier kunnen wij ons “Prime”-label in de ISS ESG Corporate Rating behouden. Door deze rating bekleden wij de toppositie in de sector “Health Care Equipment & Supplies”. In 2023 ontving Dräger een A-rating van de MSCI ESG Rating. De rating is gebaseerd op een schaal van AAA (leaders) tot CCC (achterblijvers), afhankelijk van de blootstelling aan branchespecifieke ESG-risico's en het vermogen om deze risico's te beheersen in vergelijking met andere. MSCI ESG Research biedt beoordelingen voor mondiale publieke en enkele weinige particuliere bedrijven aan. In 2023 plaatste het EcoVadis Institute ons in zijn MVO-beoordeling in de top 1% van de sector met de ‘Gold’-status, wat ons onderscheidt als duurzame leverancier.

Milieu

Recycling

Duurzaamheid en de voortdurende ontwikkeling van Dräger zijn een essentieel onderdeel van ons DNA en de geschiedenis van het bedrijf. Voor ons betekent ons leidende principe 'Technology for Life' het nemen van verantwoordelijkheid. Met al onze passie, kennis en ervaring willen we het leven daarom een beetje beter maken: met uitstekende en toekomstgerichte technologie die er 100% voor het leven is. Voor de mensen die levens toevertrouwen aan onze technologie over de hele wereld. En voor ons milieu en onze gemeenschappelijke toekomst.

We pakken bijvoorbeeld de decarbonisatie op lange termijn aan in overeenstemming met de klimaatbeschermingsdoelstellingen van de Verenigde Naties met als doel: onze CO2 uitstoot te reduceren met 33% tegen 2025 (ten opzichte van het basisjaar 2015). Dit doel willen we bereiken zonder certificaten aan te schaffen. Eind 2020 lagen we op schema met een reductie van 27,4% ten opzichte van 2015. Wij streven ernaar om: door 2045 CO2-neutraal te zijn.

Lees meer over onze duurzaamheidsstrategie, doelen en concrete maatregelen om onze CO te verminderen2voetafdruk in ons duurzaamheidsverslag.

Bijna alles glinstert als goud—recycling door Dräger

Recycling in de praktijk

Onze medische technologie vereist hoogwaardige materialen en materialen. We halen het beste uit het afval, gooien niet-recyclebare materialen weg en voldoen aan de geldende regelgeving. Wij ondersteunen verwijdering met recyclingpaspoorten en materiaallijsten, schetsen en ontmantelingsaanbevelingen in overeenstemming met AEEA-richtlijn 2012/19/EU (waste of electrical and electronic equiment).

Lees meer

Samenwerken aan verduurzaming in de zorg

green-lungs-4-3.jpg

Dräger is zich bewust van de impact die klimaatverandering wereldwijd op dit moment heeft en kiest ervoor om voor ziekenhuizen een partner te zijn die hen bijstaat in het realiseren van doelstellingen rondom een duurzame toekomst. Zoals het terugdringen van de CO2-footprint, efficiënter inzetten van zorgmateriaal en instrumenten en kritisch kijken naar de consumptie van medicatie en medische gassen.

Lees meer hoe Dräger uw ziekenhuis groener kan maken

Ons duurzaamheid rapport

Ons duurzaamheid rapport voldoet aan de eisen van de Uitvoeringswet MVO-richtlijn en is gebaseerd op de internationaal erkende richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). Het GRI is een non-profitorganisatie waarvan het raamwerk de vergelijking van duurzaamheidsverslaggeving tussen verschillende bedrijven waarborgt.

"Wij beschermen mensen", "Wij handelen ethisch", "Wij creëren waarde" en "Wij respecteren ons milieu" zijn de vier belangrijkste kernwaarden waarop wij onze stakeholders informeren over onze bedrijfsprestaties, successen en uitdagingen in het verslagjaar.

Sustainability Report 2023

Duurzaamheid rapport 2023

Rapport downloaden

sustainability-report.jpg

Duurzaamheidsverslag 2022

Verslag downloaden

sustainability-report-2021-mb4AW8QnP8-4-3.png

Duurzaamheidsverslag 2021

Verslag downloaden

Duurzaamheidsverslag Dräger 2020

Duurzaamheidsverslag 2020

Verslag downloaden

Duurzaamheidsverslag 2019

Duurzaamheidsverslag 2019

Verslag downloaden

Duurzaamheidsverslag 2018

Duurzaamheidsverslag 2018

Verslag downloaden

Duurzaamheidsverslag 2017

Duurzaamheidsverslag 2017

Verslag downloaden

Certificaten

Onze kernwaarden omvatten een uitstekende productkwaliteit en een gezond milieu. Daarom zorgen wij ervoor dat we onze processen continu blijven verbeteren door middel van onze kwaliteits- en milieubeheersystemen. 

Contact met Dräger

Contact met Dräger

Dräger Nederland BV

Huygensstraat 3-5

2721 LT Zoetermeer

+31 (0)79 3444 666