acrylonitrilC3H3N

CAS-nr.:
107-13-1
UN-nr.:
1093
EG-nr.:
203-466-5
GEVI-nummer:
336
Gevarenpictogram (CLP)
GHS02
GHS05
GHS06
GHS08
GHS09

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
Chemiekaartenhandboek (NL)
 • TGG 8 uur (mg/m3) 4,4
 • TGG 8 uur (ppm) 2
 • H: 225
  Licht ontvlambare vloeistof en damp
 • H: 301 + 311 + 331
  Toxic if swallowed, in contact with skin or if inhaled
 • H: 315
  Veroorzaakt huidirritatie.
 • H: 317
  Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H: 318
  Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H: 330
  Dodelijk bij inademing.
 • H: 335
  Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
 • H: 350
  Kan kanker veroorzaken.
 • H: 361fd
  Suspected of damaging fertility. Suspected of damaging the unborn child.
 • H: 411
  Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Smeltpunt:
  -82 °C
 • Kookpunt:
  77 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,8 g/cm3
 • Ionisatie:
  10.91 ± 0.01 eV
 • Vlampunt:
  -5 °C
 • Zelfontbrandingstemperatuur:
  480 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  117 hPa
 • Onderste explosiegrens:
  2.8 Vol.-%
 • Bovenste explosiegrens:
  28 Vol.-%
 • Schadelijke effecten:
  C, Ss

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • Acrylic acid nitrile
 • Acrylonitrile
 • AN
 • AS Resins
 • Cyanoethylene
 • prop-2-enenitrile
 • Propenenitrile
 • VCN
 • Vinyl cyanide

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor acrylonitril C3H3N

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Masks and Filters

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat